ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κρητικό Σύνταγμα 16-4-1899
ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Απόφαση καταδίκης Ιησού Χρριστού
Διάταγμα απαγόρευσης καπνίσματος επί Όθωνα
ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αντίγραφον της επιστολής της ευρεθείσης εις την εν Ρώμη βιβλιοθήκην των Λαζαριστών και μεταφρασθείσης εις την ελληνικήν, εκ του πρωτοτύπου λατινικού κειμένου: Η επιστολή αυτή απεστάλη παρά του Πουβλίου Λεοντούλου, χρηματίσαντος Διοικητού της Ιουδαίας, προ του Ποντίου Πιλάτου, απευθύνεται δε προς τον τότε Αυτοκράτορα και αφορά τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.


 

«Μεγαλειότατε,

» Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθης ό,τι σοι γράφω νυν, περί ανθρώπου δηλ. λίαν εναρέτου, καλούμενου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί Προφήτην, Θεόν δε οι μαθηταί αυτού λέγοντες, ότι είναι υιός του Θεού του δημιουργού των ουρανών και της Γης και παντός, ό,τι εν αυτοίς ευρίσκεται και υπάρχει.

» Τη αληθεία, Καίραρ, ακούονται καθ΄ εκάστην θαυμάσια πράγματα περί του ανθρώπου αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και θεραπεύει ασθενείς δια μιας λέξεως. Ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ούτως ώστε όσοι ατενίζουν αυτόν αναγκάζονται ναγαπώσι και να φοβούνται αυτόν.

» Έχει την κόμην μέχρι μεν των ώτων χρώματος καρύου, εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών γενομένην γαιόχρουν, αλλά μάλλον στιλπνήν διχάζεται δε αυτή εν τω μέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζωραίων. Το μέτωπόν του είναι λείον και γαλήνιον, το πρόσωπόν του δε άνευ ρυτίδος ή κηλίδος. Η ρίς και τα χείλη αυτού κανονικώτατα. Το γένειον είναι πυκνόν και χρώματος του αυτού τη κόμη, δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εις το μέσον. Το βλέμμα αυτού είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχει δε δύναμιν ηλιακής ακτίνος. Ουδείς δύναται να ίδη αυτόν ατενώς. Όταν επιτιμά εμποιεί φόβον, όταν δε τούτο ποιεί, κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν, ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων.

» Έχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάσι και δυσκόλως μεν εμφανίζεται, αλλόταν εμφανισθή που, φέρεται μετριοφρόνως και έχει ωραιότατον παράστημα του κόσμου.

» Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ήτις εστίν η ωραιοτέρα γυνή, όσαι ποτέ εθεάθησαν εις τα μέρη ταύτα.

» Εάν όμως η Μεγαλειότης Σας, ω Καίσαρ, ποθεί να ίδη αυτόν ως μοί έγραφες άλλοτε, γνώρισόν μοι τούτο, ίνα αποστείλω σοι αυτόν πάραυτα. Καίτοι δε ουδέποτε εσπούδασε τι, είναι όμως κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλόταν ευρίσκωνται ενώπιον αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσιν αυτόν. Λέγουσιν, ότι ουδέποτε άνθρωπος, ως αυτός, ενεφανίσθη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία, ως μοί λέγουσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλαί, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία, ως η διδασκαλία αυτού, πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Άλλοι πάλιν μοί λέγουσιν, ότι είναι εχθρός της μεγαλειότητός σας, ω Καίσαρ, πολλαχώς με παρενοχλούσιν οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι, Λέγουσιν, ότι αυτός ουδέποτε δυσαρέστησε τινα, αλλότι μάλλον εποίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι γνωρίζουσιν αυτόν λέγουσιν, ότι ευηργετήθησαν παραυτού. Εν τούτοις, ω Καίσαρ, είμαι πρόθυμος να υπακούσω εις την Μεγαλειότητά Σας και ό,τι διατάξης, θέλει εκτελεσθή.


 

Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτιώνος 7

Σελήνης 11

ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΟΝΤΟΥΛΟΣ

Διοικητής της Ιουδαίας

ΑΡΧΙΚΗΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ